ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська регіональна аудиторська компанія "
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38059045
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 33014, Україна, м. Рівне, вул. С.Бандери, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4510, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА 2014 р. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ЖИТОМИРМОЛОКО» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рівне — 2015 р.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО»Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗМІСТ стор.1.ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ…………………………………………………………………………..32. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ……………..……. 4 3. КОНСОЛІДОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» ЗА РІК……….4.ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 …………..…………………..22ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО»ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІНижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежних аудиторів, що містяться у вищенаведеному Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва Публічного акціонерного товариства «Житомирмолоко» (надалі - Компанія) та незалежних аудиторів стосовно фінансової звітності 2014 року.Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансове становище станом на 31 грудня 2014 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).У процесі підготовки фінансової звітності керівництво Компанії відповідає за :-вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування; -застосування обґрунтованих оцінок і допущень;-дотримання відповідних й розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;-підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.Керівництво також несе відповідальність за :-розробку, впровадження й забезпечення функціонування ефективної й надійної системи внутрішнього контролю;-підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище Компанії та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;-вживання заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії; -запобігання й виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.Вся фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2014 р. була затверджена її керівництвом 27 лютого 2015 року._________________________________ _________________________________Гол.правління: Головний бухгалтер: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО»ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО МСФЗза рік, що закінчився 31 грудня 2014 року ( в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРМОЛОКО»ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 1. Адресат Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 2014 року призначається для власників цінних паперів та керівництва Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРМОЛОКО» (надалі - Компанія) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія) при розкритті інформації емітентом. 2 .Вступний параграфМи провели аудиторську перевірку представленї в Додатку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Житомирмолоко» м.Житомир, Україна яка складається з: Консолідованої фінансової звітності суб»єкта малого підприємництва стан на 31.12.2014 р., Приміток, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики, з порівняльною та іншою пояснюючою інформацією.Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Компанії є Міжнародні Стандарти Бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
2.1 Основні відомості про емітентаПовне найменування: Публічне акціонерне товариство „Житомирмолоко”Скорочена назва:ПАТ „Житомирмолоко”Код ЄДРПОУ: 20400291Організаційно-правова форма:Акціонерне товариство,організаційно-правова форма за КОПФГ-230Номер запису про державну реєстрацію:1 305 120 0000 000125Дата проведення державної реєстрації:08 грудня 1995 р.Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Житомирської міської радиЮридична адреса та місце знаходження:10002, Україна, м. Житомир, пр. Бічний, 11Основні види діяльності: (КВЕД) -10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру-46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами-77.39 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майнаСпискова чисельність працюючих станом на 31.12.2014 р4 чол.Фінансова звітність затверджена керівництвом 27 лютого 2015р.Важливі події розвитку (в т.ч. злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ): Публічне акціонерне товариство «Житомирмолоко» (надалі - Компанія) створене на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна Житомирської області 16 січня 1995 р. шляхом перетворення Житомирського обласного підприємства молочної промисловості «Житомирмолоко» у відкрите акціонерне товариство відповідно до програми приватизації майна.Відкрите акціонерне товариство «Житомирмолоко» в 2011 році рішенням Загальних зборів акціонерів 06.09. 2011 року (протокол б/н) перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Житомирмолоко» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» №514-У1 від 17 вересня 2008 року і є його правонаступником усіх прав та обов’язків.Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 2014 року, умови та результати цих пропозицій: пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. Дочірні підприємства Товариства: ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» Місце знаходження Компанії : *ПАТ «Житомирмолоко»: 10002, Україна, м. Житомир, пр. Бічний, 11*ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат»:11742, Житомирська обл.,м.Новогорад-Волинський р-н, с. Наталівка, вул. Київська, 7 Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Компанії (Групи ) в 2014 р. була директор Говорова Ольга Анатолівна, призначена протоколом №01/14 від 11 квітня 2014 р.
Метою діяльності Компанії є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом.Конкурентоспроможність Компанії досягається за рахунок ефективної організації процесу виробництва, вдосконалювання прийнятих технологічних процесів у виробництві.Умови функціонування Компанії в УкраїніУкраїнській економіці як і раніше притаманні ознаки та ризики ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та нормативну базу, що регулює діяльність підприємств, низький рівень ліквідності на ринку капіталу. Фінансова звітність за 2014 р. відображає оцінку провідним управлінським персоналом потенційного впливу політичної та економічної ситуації в Україні на діяльність та фінансове становище Компанії. Подальші зміни економічної ситуації в країні можуть суттєво відрізнятися від оцінки керівництва.У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність Компанії (Групи ) в 2014 р. була директор Говорова Ольга Анатолівна, призначена Протоколом №01/14 від 11 квітня 2014 р. 2.2 Опис аудиторської перевірки Ми провели аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, а також стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших Приміток у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та МСА №720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.У своїй роботі ми використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.Концептуальною основою фінансової звітності 2014 року визначалися Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності. Облік усіх операцій здійснювався згідно діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку та положень Н(с)БО з послідуючою трансформацією такої звітності до вимог МСФЗ.Керуючись МСФЗ 1 та у відповідності з розпорядженням керівництва, Компанія обрала першим звітним періодом 2012 рік. З цієї дати фінансова звітність Компанії складалася відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та роз» ясень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності було надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
На нашу думку, отримані нами аудиторські докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 24.12.2014 р. №304/1 «Про застосування Стандартів аудиту » .Межа суттєвості помилки згідно з МСА 320 «Суттєвість в аудиті», яка погоджена між Компанією та аудитом становить 7,0 тис.грн.(0,01% валюти Балансу за 2014 р.)Річна фінансова звітність 2014 року складена на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець останнього дня звітного року. 2.3 Опис перевіреної фінансової інформаціїДля проведення аудиту Компанією надано наступні документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності:* Статут та установчі документи.* Консолідований фінансовий звіт суб»єкта малого підприємництва на 31.12.2014 р. * Примітки * Регістри бухгалтерського обліку3.Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.Управлінський персонал ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у фінансових звітах 2014 р. у відповідності до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності та вимог Мінфіну України щодо застосування МСФЗ (№31-08410-06-5/30523 від 07.12.2011 р.), та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів, стану корпоративного управління; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента на основі проведеного фінансового аналізу діяльності у відповідності до вимог МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення звітів які не містять суттєвих викривлень; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 4.Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання емітентом фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.Аудиторський звіт складено після повного здійснення усіх необхідних процедур. Отримана інформація відповідно до існуючих стандартів розкриває адекватно усі суттєві питання. Аудиторські докази, отримані нами в процесі аудиту є достатніми та прийнятними щодо формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовiрностi представлення фінансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок.Під час аудиту вибірковим шляхом проведено перевірку заявлених у фінансових звітах сум і підтверджуючих їх документів, зроблено дослідження шляхом тестувань доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки, як того вимагає МСА 500 «Аудиторські докази».5. Аудиторська думка. 5.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної (модифікованої) думкиОбмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів на кінець 2014 р., оскільки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторів підприємства, відповідно ми не мали змоги підтвердити наявність запасів за допомогою інших аудиторських процедур. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру згідно вимог МСА. Аудитори не мали змоги визначитися щодо існування необхідності будь-яких коригувань активів та елементів, що формують фінансову звітність станом на 31 грудня 2014 року. На кінець звітного періоду Товариством не проведено інвентаризацію розрахунків з більшою частиною дебіторів та кредиторів, відповідно аудиту не представлено доказів реальності існування сальдо по більшості дебіторів та кредиторів. Для підтвердження реальності існування дебіторської та кредиторської заборгованості аудитом було проведено додаткові процедури підтвердження заборгованості з врахуванням межі суттєвості.У фiнансовiй звiтностi не вiдображено резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено МСБО .Крім того, Товариство відображає за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації основні засоби. Проте вартість необоротних активів у подальшому , якщо Товариство змінить метод оцінювання активів, на нашу думку , може бути змінена. Відповідно, вплив змін на справедливу вартість активів визначити у даний час неможливо.Перелічені питання можуть мати суттєвий , проте не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти, саме тому наша думка модифікована. При ознайомленні з фінансовим звітом Товариства необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з його діяльністю , організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки, застосовані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.Аудитом не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність фінансової звітності 2014 року вимогам МСФЗ в частині розкриття інформації як щодо активів, так і щодо зобов’язань. Проте, ми отримали достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Компанії за 2014 рік. Можливий вплив на фінансову звітність вказаних вище обмежень не є всеохоплюючим, відповідно проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки . 5.2. Загальний висновок аудитора (модифікований) Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2014 року. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятих аудиторських доказів. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтували думку, що активи та зобов’язання наявні. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної (модифікованої) думки», фінансова звітність відображає справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вищезазначену дату, а отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансового положення Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРМОЛОКО» згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог діючого законодавства України , яка складена на основі дійсних облікових оцінок. Стан організації бухгалтерського обліку адекватний законодавчим, нормативним актам та забезпечує достовірне відображення операцій, що виконувались на основі первинних документів. Аналітичні дані відповідають даним синтетичного обліку та інформації наведеній у звітності.6. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. Інша допоміжна інформація та інша відповідальність аудитора. Перевірка іншої інформації проводилася на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити персоналу Компанії та аналітичні процедури.6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.Розрахунок вартості чистих активів Компанії здійснювався згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485.Під розрахунковою вартістю чистих активів Компанії розумілася величина, яка визначалася шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку суми його зобов»язань, прийнятих до розрахунку. Фактична вартість чистих активів Компанії на кінець звітного періоду становить (- 43 966 тис.грн.), що не перевищує суму статутного капіталу (8 474 тис.грн.) Розрахункова вартість чистих активів на 31 грудня 2014 року не відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме ст.155 Цивільного кодексу України .6.2 Думка аудитора щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». На підставі представлених Компанією документів, ми можемо зробити висновки, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та могли б вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів та які визначаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Компанією та надаються користувачам звітності.Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Компанією та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю .6.3 Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу: не приймалося;- прийняття рішення щодо викупу акцій власної емісії: не приймалося;- факти лістингу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі: не здійснювалось;- отримання позик або кредитів на суму, що перевищує 25% активів емітента: не отримувались;- зміна складу посадових осіб емітента протягом 2014 року в Компанії : відбувалася відповідальним за фінансово-господарську діяльність Компанії (Групи ) в 2014 р. була директор Говорова Ольга Анатолівна, призначена Протоколом №01/14 від 11 квітня 2014 р.Розміщено на офіційному сайті НКЦПФР 11.04.2014р.Опубліковано в бюлетені НКЦПФР №70 від 15.04.2014 - зміна власників акцій, яким належить 10 та більше відсотків голосуючих акцій: не відбувалася;- рішення емітента про утворення, припинення філій, представництв: не приймалося;- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу: не приймалося;-порушення справи про банкрутство, винесення ухвали про санацію емітента: не порушувалося, не виносилося;- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента: не приймалося.Аудитори виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Компанія у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мала значні правочини (10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2014 р. становить 65599 тис.грн. Сума мінімального правочину, що підлягала аудиторським процедурам становила 6559 тис. грн. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинні прийматися наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів, в 2014 році такі рішення приймалися Компанією на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 28.07.14р., Протокол б/н від 23.12.14р.).1. ПАТ «Житомирмолоко» виступило перед АТ «Укрексімбанк» майновим поручителем ТОВ «Комо-експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов’язань за Генеральною угодою № 151207N4 від 26.07.07р., що укладена між ТОВ «Комо-експорт» та АТ «Укрексімбанк» (ліміт в розмірі 446 892 685,0 грн) у зв’язку з продовженням строку дії Генеральної угоди до 25 червня 2019 року, задля чого передано в заставу/іпотеку майно ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» відповідно до Договору від 03 березня 2015 року.На підставі представлених до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», ми можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2014 р. Компанія виконала всі необхідні процедури, передбачені чинними законодавством .6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у т.ч. стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства. Формування складу органів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "ЖИТОМИРМОЛОКО" здійснюється відповідно до Статуту Компанії.Протягом 2014 року в Компанії функціонували наступні органи управління:* Вищий орган: Загальні збори акціонерів;* Наглядова рада; * Виконавчий орган: ДиректорДля контролю за діяльністю виконавчого органу Компанії та захисту прав акціонерів в Компанії створюється Наглядова рада. Наглядова рада призначається з числа Акціонерів фізичних або юридичних осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки . Кількість членів наглядової ради – 3 (три) особи; Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів . Кількість членів ревізійної комісії – 2 (дві) особи; Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту.Щорічні загальні збори акціонерів не проведені в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства», а саме до 30 квітня , збори проведені 28.07.14р. (протокол №б/н від 28.07.2014р.), позачергові 23.12.2014р. (протокол №б/н від 23.12.14р.) В 2014 році відбулося лише два засідання Наглядової Ради (Протокол № 02/14 від 04.06.14р., Протокол № 01/14 від 11.04.14р.)Фактична періодичність засідань Наглядової ради не відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. В процесі аудиту фінансової звітності нами було оцінено стан корпоративного управління Компанії.В результаті виявлено наступне:- кодекс (принципи, правила) корпоративного управління в стадії розроблення;-положення про загальні збори акціонерів , про наглядову раду, про виконавчий орган (правління), про ревізійну комісію : в стадії розроблення;- станом на 31.12.2014 року Комітет з питань аудиту та Служба внутрішнього аудиту в Компанії не утворені;- при проведені в 2014 році загальних зборів акціонерів, голосування з питань порядку денного відбувалося через бюлетені для голосування ;Склад органів управління та результати їх функціонування наведені у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно. Система внутрішнього контролю Компанії спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти та точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Компанії таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у свої руках усі повноваження, необхідні для здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Компанії, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Протягом 2014 року поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював директор Компанії в межах повноважень, які встановлено Статутом.Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок що систему внутрішнього контролю можна вважати задовільною.За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята система корпоративного управління в Компанії в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.6.5 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. Нами були подані запити до управлінського персоналу, які, ймовірно, можуть допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.Загальну стратегію управління ризиками Компанії визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.Ми вважаємо, що отримали достатню впевненість в тому, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Компанії внаслідок шахрайства низький, фінансові звіти за 2014 рік в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.6.6 Розкриття інформації :- за видами активів: на нашу думку, інформація за видами активі Компанії розкрита відповідно до МСБО та МСФЗ;- про зобов’язання: на нашу думку, визнання, облік та оцінка поточних зобов’язань, відображених в фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО та МСФЗ;- про відповідність розміру статутного капіталу: сума статутного капіталу становить 8474 тис.грн., що відповідає Установчим документам Компанії. На нашу думку, статутний капітал сформовано у встановлений законодавством термін;- про власний капітал: на нашу думку, інформація про власний капітал розкрита у фінансовій звітності Компанії достовірно і відповідно до МСФЗ.- щодо обсягу чистого прибутку: на нашу думку, інформація про чистий прибуток/збиток в цілому розкрита у фінансовій звітності Компанії достовірно і відповідно до МСФЗ.7. Основні відомості про аудиторську фірмуНазва аудиторської фірми:Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська регіональна аудиторська компанія " (ЄДРПОУ38059045)Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4510 рішенням Аудиторської палати №246/4 від 23.02.2012р.Місцезнаходження:33014, Україна, м. Рівне, вул. С.Бандери, 41; тел/факс (0362) 62-08-93; 400-543Аудитори: Контроль якості:Клочек Н.Г.(Сертифікат серії А № 003350 від 27.04.1998 р.) Левицька С.О..(Сертифікат серії А № 000788 від 12.2010р.) Волошин Л.В(Сертифікат серії № 006478 від 18.12.2008р.)Місце проведення аудиту:м. РівнеДата, № договору на проведення аудиту:Договір № б/н від 03 березня 2015 р.Дата початку проведення аудиту2015 р.Дата закінчення проведення аудиту2015 р.Директор : Клочек Н.Г. ( Сертифікат АПУ від 27.04.1998 г., серія А №003350)28 квітня 2015 р.