ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); У 1995 роцi було засноване ВАТ"Житомирмолоко" шляхом перетворення Житомирського обласного пiдприємства молочної промисловостi. Протягом звiтного перiоду злиття , подiлу, приєднання, перетворення видiлу не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу ПАТ"Житомирмолоко" входять на правах дочiрних пiдприємств: ДП Новоград-Волинський сиркомбiнат- якiй знаходиться в м.Новоград-Волинський та вiдiграє головну роль у виробництвi товариства, ДП Коростишiвський молзавод- м.Коростишiв , вiдiграє середню роль у виробництвi, ДП Мартинiвський -с.Мартинiвка, виробництво законсервоване . Перспективи розвитку полягають у збiльшенi об"ємiв виробництва продукцiї, що виготовляють ДП. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком на товариствi не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод середньооблiкова чесельнiсть працiвникiв облiкового складу - 4. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента - полягає у матерiальному заохоченнi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Асоцiацiя-Укрмолпром надає консультацiйнi послуги з питань, пов'язаних з основною дiяльнiстю Товариства. Термiн участi Товариства у вiдповiдному об'єднаннi - 2 роки. За договором няких функцiй Товариство в об'єднаннi не виконує. Позицiї емiтента - на правах середнього пiдприємства.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спільну діяльність емітент проводить з іншими організаціями не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства не надходило протягом звiтного перiоду.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Опис важливих аспектів облікової політикиДоходи та витратиДоходи визнаються в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат компанії.Доходи і витрати відображаються у звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов’язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг).Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструменту, беручи до уваги всі його контрактові умови.Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. ЗабезпеченняЗабезпечення визнаються у випадку, якщо товариство має теперішнє зобов'язання, яке виникло внаслідок минулих подій, є ймовірність, що в результаті погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов'язання, може бути достовірно оцінена.Зменшення корисностіБалансова вартість активів переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого чинника, що вказує на зменшення їх корисності. При виявленні таких фактів сума очікуваного відшкодування визначається як вища з двох оцінок: чистої ціни реалізації або вартості поточного використання. Втрати від зменшення корисності визнаються у випадку, якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування.Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були зміни в оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що не перевищує балансову вартість, яка могла б бути визначеною, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках.Перерахунок іноземної валютиФункціональна валюта Товариства – гривня.Операції Товариства, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основний вид дiяльностi в 2014 р.послуги по охолодженню молока. Пiдприємство сезонного характеру , цiнова полiтика залежить вiд сезону заготiвлi сировини. Ринки збуту українськi . Основними клiєнтами є ПАТ <Дубномолоко>.Основним ризиком в дiяльностi пiдприємства є ризик не отримання коштiв за наданi послуги , змiна цiн на сировину, енергоносiї. Основним заходом емiтента , щодо зменшення не отримання коштiв за наданi послуги є - робота товариства з платоспроможнiми клiєнтами та отримання предоплати за виготовлену продукцiю. Основними заходом по захисту своєї дiяльностi є -своєчасне надання якiсної продукцiї клiєнтам, по розширенню виробництва- є освоєння виробництва нової продукцiї розширення виробничого процесу, залучення новiтнiх технологiй, по розширенню ринкiв збуту-рекламування та презентацiя продукцiї, яку виробляє товариство.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбано утсановки для охолодження молока, а також сироробне обладнання. Вiдбулось вiдчуження активiв по ряду дочiрнiх пiдприємств, використання яких було нерацiональним.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітент не заключав.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засобиОсновні засоби, які були придбані після переоцінки враховуються Компанією за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і/або накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Первісна вартість основних засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням таких активів. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного періоду. Витрати на заміну великих вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються за умови збільшення первісно очікуваних економічних вигід від подальшого використання таких об’єктів.На дату переходу на МСФЗ основні засоби оцінені, у відповідності до вимог МСФЗ 1, по доцільній справедливій вартості. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі собівартості.Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу.Основні засоби на дату переходу на МСФЗ та при введені в експлуатацію, які мають первісну вартість меншу за 2500 грн., вважаються не суттєвими, та визнаються у складі поточних витрат періоду на відповідних центрах обліку витрат.Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними проблемами ПАТ є неплатоспроможнiсть замовникiв. В 2014 р. були не досить сприятливi умовищодо реалiзацiї готової продукцiї , а саме сиру твердого до Росiї. . Пiдприємство є залежним вiд законодавчих та економiчних обмежень
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтний перiод штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства не сплачувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi дочiрних пiдприємств ПАТ"Житомирмолоко" вiдбувається за рахунок прибутку, отриманого вiд дiяльностi пiдприємства, а також за рахунок кредитiв банкiв. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Фахiвцi емiтента не здiйснювали оцiнку шляхiв покращення лiквiдностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Всi укладенi договори в процесi виконання.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); На 2015 рiк планується капiтальна реконструкцiя ДП Новоград-Волинський сиркомбiнат на суму близько 120 млн.грн., а саме розширення виробництва сирiв на 60%, удосконалення технологiчних процесiв, виведення пiдприємства на европейський рiвень. Iстотнi фактори , якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента передбачити не можливо.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду товаристов не проводило.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У 2014 роцi Товариство займалось вирiшенням поточних претензiйно-процесуальних питаннь в процесi їх виникнення.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає.